ГОЛОВНА СТОРІНКА
ПРО УСКР
КЕРІВНІ ОРГАНИ
ЧЛЕНИ УСКР
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
ФОТОАЛЬБОМИ
ВІДРОДЖЕННЯ КС В УКРАЇНІ
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  КРЕДИТНИХ СПІЛОК (ВАКС)На сучасному ринку кредитних спілок України Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) є однією з двох основних загальнонаціональних асоціацій, яка утворена та діє як професійне об’єднання представницького типу. Однак, в той же час, коли ми говоримо про ВАКС  нам слід мати на увазі не лише власне асоціацію як окрему юридичну особу, а систему, до складу якої по горизонталі та вертикалі входить низка функціонально пов’язаних між собою елементів. В своїй сукупності ці елементи виконують всі ключові функції, притаманні розвиненим апексним структурам  систем кредитних кооперативів світу. При цьому, кожний елемент має свою власну системну спеціалізацію і тому був утворений у найбільш прийнятній для виконання відповідних функцій юридичній та організаційній формі.. Крім власне ВАКС до єдиної системи по горизонталі входять об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (має статус неприбуткового об’єднання юридичних осіб), обслуговуючий кооператив «Проф-Консалт» (належить 18 місцевим асоціаціям кредитних спілок) та міжнародна благодійна організація «Український освітній центр реформ» (контролює мережу із 24 регіональних прес-клубів та низку медіа-проектів).
Система ВАКС - ОКС «ПЗВ» - ОК «ПРОФ-КОНСАЛТ» - МБО «УОРЦ»

Згідно з  цією Угодою розподіл обов’язків між учасниками системи ВАКС- ОКС «ПЗВ» - ОК «ПРОФ-КОНСАЛТ» - МБО «УОРЦ» є такий:
•    ВАКС здійснює лобіювання та представництво інтересів кредитних спілок та їхніх місцевих асоціацій у взаємовідносинах із центральними органами законодавчої, виконавчої та судової влади, міжнародними організаціями, центральними органами профспілкових, громадських та релігійних організацій, об’єднаннями підприємств реального сектора економіки, центральними засобами масової інформації, а також підтримує такого роду зусилля з боку місцевих асоціацій кредитних спілок на регіональному рівні;
•    ОКС «Програма захисту вкладів» реалізує програми стабілізації та фінансового оздоровлення кредитних спілок, сприяє розвитку мережі фінансових аналітиків та антикризових менеджерів (тимчасових адміністраторів) на базі місцевих асоціацій кредитних спілок; виконує функції бази для створення елементів системної сервісної інфраструктури для кредитних спілок та оператора оцінки ризиків при реалізації кредитних ліній, що надаються кредитним спілкам.
•    ОК “Проф-Консалт” надає кредитним спілкам навчальні, консультативні та інші сервісні послуги; представляє інтереси кредитних спілок та їхніх місцевих асоціацій у взаємовідносинах із вищими навчальними закладами, платіжними системами, банками,  Державною іпотечною установою, державними спеціалізованими фондами тощо.
•    МБО “Український освітній центр реформ” професійно та технічно підтримує зусилля Системи при проведенні відповідної інформаційної та просвітницької діяльності серед органів влади, ділових кіл, журналістів та широких верств населення; налагоджує взаємодію між місцевими асоціаціями кредитних спілок та регіональними прес-клубами, залучає міжнародну технічну допомогу та організаційні ресурси іноземних партнерів з метою реалізації спільних освітніх, гуманітарних та піар - проектів, спрямованих на розвиток кредитних спілок в Україні.

У свою чергу, по вертикалі ВАКС є національною надбудовою для мережі місцевих асоціацій кредитних спілок, реалізуючи таким чином ідею трирівневої системи кредитної кооперації, побудованої за принципом «знизу вверх» (рівень кредитної спілки - регіональний рівень інтеграції – національний рівень інтеграції).


Ключову роль на національному рівні Системи відіграють власне ВАКС та ПЗВ.

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок була створена за ініціативи 33 кредитних спілок 7 листопада 2003 року. З метою представництва, захисту інтересів своїх членів та  обслуговування їх на регіональному рівні, починаючи з 2004 року, по всій території України створюються регіональні об’єднання кредитних спілок – обласні асоціації кредитних спілок (ОАКС). У березні 2006 року, коли кількість створених в Україні ОАКС досягла 16, постала необхідність у їх організаційній консолідації на національному рівні, що забезпечило б побудову цілісної системи, кожний рівень якої виконував би свої специфічні завдання на засадах взаємодоповнення та взаємної підтримки. 25 листопада 2006 року ІV позачергова Конференція ВАКС ухвалила рішення про її фактичну трансформацію в асоціацію для обласних асоціацій. В зв’язку з цим, була прийнята нова редакція Статуту ВАКС та її внутрішніх положень. На V конференції ВАКС 19 травня 2007 року обраний новий склад органів управління ВАКС, що формувався уже за принципом прямого представництва регіонів.

Нині в Україні діє 23 місцеві асоціації, з них — 20 обласних, 1 — АР Крим і 2 асоціації міст Києва та Севастополя. 24-та місцева асоціація — Буковинська асоціація кредитних спілок — перебуває в процесі реєстрації. Місцеві асоціації обслуговують кредитні спілки на регіональному рівні, а ВАКС представляє їхні інтереси та об’єднує зусилля для вирішення нагальних питань на національному рівні. Крім того, ВАКС допомагає кредитним спілкам в областях, де асоціацій наразі немає, згуртуватися і створити такі об’єднання задля полегшення їхньої роботи.

ВАКС взаємодіє з місцевими асоціаціями кредитних спілок на підставі укладених договорів про співпрацю щодо розподілу повноважень і поєднання зусиль задля ефективного захисту й представництва інтересів кредитних спілок — своїх членів і побудови ефективної системи кредитної кооперації в Україні. Згідно з договорами основними напрямами співробітництва між ВАКС і ОАКС є такі: лобіювання та представництво інтересів кредитних спілок; побудова зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації, інформаційно-просвітницька діяльність і кооперативний брендинг; взаємодія в сфері практики взаємовідносин із органами судової влади, правоохоронними та контролюючими органами; реалізація спеціальних інформаційних, маркетингових, навчальних і фінансових проектів; міжнародна співпраця.Станом на 1 січня 2010 року ВАКС налічує 157 кредитних спілки, які об’єднують майже 900 тисяч членів, що становить 30 % від загальної кількості членів кредитних спілок в Україні. Разом з цим, відповідно до договорів про співпрацю між ВАКС і 23-ма місцевими асоціаціями кредитних спілок ВАКС фактично представляє інтереси близько 330 кредитних спілок, що становить майже 40 % від загальної кількості кредитних спілок в Україні. Разом вони об’єднують близько 1 165 тисяч членів кредитних спілок, що становить 43 % від загальної кількості членів кредитних спілок України. Сумарні активи членів ВАКС на 01.01.2010 року становлять біля 1 млрд грн. Це — 25 % від загальної суми активів кредитних спілок в Україні

Оскільки основною метою діяльності ВАКС є лобіювання і представництво інтересів кредитних спілок та створення сприятливого для діяльності кредитних спілок законодавчого і регуляторного середовища, ВАКС активно співпрацює із профільним регулятором -  Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Крім цього, ВАКС має налагоджену систему професійного діалогу з посадовими особами відповідних комітетів Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету з питань фінансового моніторингу, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» було створене 5 червня 2007 року. Установчі збори ухвалили рішення про утворення об’єднання юридичних осіб «Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» та затвердили його Статут. Станом на 1 січня 2010 року, учасниками «Програми захисту вкладів» є 46 кредитних спілки, з них 28 повних учасників і 18 асоційованих.

Предметом діяльності ПЗВ є вжиття заходів фінансової, організаційної, правової та методологічної підтримки кредитних спілок-учасників ПЗВ з метою забезпечення належного рівня їхньої фінансової стабільності, прозорості, ринкової ефективності й соціальної відповідальності. Виходячи із своєї основоположної філософії та концептуальної моделі ПЗВ побудована як  багатофункціональне корпоративне утворення кредитних спілок, що  поєднує в собі зразу три якості: «ПЗВ — єдиний публічний системний бренд», «ПЗВ — система колективної безпеки» та «ПЗВ — ринковий клуб». Однак, в першу чергу до моменту створення загальнодержавної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок Програма захисту вкладів покликана забезпечити побудову трирівневої системи захисту  заощаджень вкладників кредитних спілок:
1.    Базовий (основний) рівень забезпечення сталого та збалансованого розвитку кредитної спілки — рівень кредитної спілки.
2.    Рівень забезпечення фінансової стабільності та дотримання стандартів у діяльності кредитної спілки — рівень Програми захисту вкладів.
3.    Рівень гарантій для вкладників кредитної спілки — рівень системи гарантування (страхування) внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

На першому - базовому рівні - , тобто на рівні кредитної спілки, забезпечується:
•    проведення ефективної фінансової політики з метою мінімізації фінансових ризиків у діяльності кредитної спілки та забезпечення адекватного рівня її капіталізації;
•    забезпечення діяльності органів управління та найманого персоналу у відповідності до законодавства України та кооперативних стандартів;
•    проведення ринкової політики, спрямованої на стабільний і збалансований розвиток кредитної спілки;
•    впровадження найкращих практик у сфері внутрішнього контролю, розкриття інформації та взаємодії з членами кредитної спілки;
•    підвищення технологічного та професійного рівня діяльності кредитної спілки.На другому рівні — рівні забезпечення фінансової стабільності та дотримання стандартів у діяльності кредитної спілки «Програма захисту вкладів» здійснює багатоцільовий моніторинг діяльності кредитних спілок, їх комплексне консультативне й інформаційне супроводження, вживає заходів для захисту їхніх інтересів у взаємовідносинах із зовнішніми контрагентами, сприяє оптимізації ринкової позиції кредитних спілок-учасників ПЗВ, проводить цілеспрямовану лобістську та піар-політику в інтересах своїх учасників та єдиного ринкового бренду ПЗВ. Зокрема, щодо конкретної кредитної спілки здійснюється такий комплекс заходів:
•    збір, обробка, перевірка місячної звітності кредитних спілок;
•    аналіз фінансового стану кредитної спілки;
•    дистанційний моніторинг фінансової та організаційної діяльності кредитної спілки;
•    виїзний моніторинг діяльності кредитної спілки (юридичний, управлінський, бухгалтерський та фінансовий модулі);
•    розробка й адміністрування програм фінансового оздоровлення та реструктуризації фінансової структури кредитних спілок-учасників ПЗВ, у тому числі в режимі супроводження застосованих Держфінпослуг заходів впливу в формі затвердження планів відновлення фінансової стабільності кредитної спілки та запровадження в кредитній спілці тимчасової адміністрації;
•    правова підтримка та методичне супроводження кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах із контролюючими державними органами і судовими інстанціями;
•    посередництво та підтримка кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах із українською та іноземною ринковою інфраструктурою, покликаною мінімізувати фінансові ризики у їх діяльності (банками, фінансовими компаніями, страховими компаніями, бюро кредитних історій, колекторськими компаніями тощо).


На третьому рівні реалізується система гарантування внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. На відміну від перших двох рівнів системи, що орієнтовані на потреби самої кредитної спілки, цей рівень націлений на надання додаткових гарантій безпосередньо членам спілки з метою захисту їхніх внесків (вкладів) на депозитні рахунки.
Досягнення цієї мети для учасників «Програми захисту вкладів» здійснюється шляхом страхування депозитів. Це — інноваційна схема гарантування вкладів членів кредитних спілок, що не є поширеною у більш зрілих систем, які мали в своєму розпорядженні багато часу для еволюційного розвитку та становлення яких проходило у стабільних економічних умовах. Натомість вона довела свою ефективність в молодих системах кредитної кооперації, в тому числі й у постсоціалістичних країнах, та добре підходить для умов України. Ця схема дозволяє за порівняно короткий проміжок часу в межах діючого законодавства забезпечити високий рівень гарантій вкладникам кредитних спілок.

Основна ідея трирівневої системи захисту вкладів знайшла своє відображення у корпоративній емблемі ПЗВ — три пелюстки (три рівні системи) охоплюють знак гривні (вклади членів кредитних спілок) та у верхній частині емблеми замикаються на сім зірок (сім елементів Кооперативного стандарту кредитних спілок України). У свою чергу, корпоративним гаслом ПЗВ визнано per aspera ad astra — «через терни до зірок».

ВАКС та ПЗВ на постійній основі реалізують низку спеціальних проектів, покликаних сприяти реалізації основних завдань Системи. Ключовим з них є «Кооперативний стандарт кредитних спілок України» — комплекс принципів діяльності, яким в короткостроковій перспективі повинна відповідати кредитна спілка-учасник Програми захисту вкладів. Складовими Стандарту є сім елементів (сім «зірок» ПЗВ): класичне страхування вкладів; моніторинг фінансового стану та підтримання фінансової стабільності; доброчесне управління та внутрішній контроль; чесна реклама про чесні послуги; добросовісне розкриття інформації й якісний незалежний аудит; захист прав і фінансова просвіта членів; соціальна відповідальність у ринковій політиці. До запровадження Стандарту, за рішенням Ради Програми захисту вкладів може приєднатися будь-яка кредитна спілка чи об’єднання кредитних спілок, які визнають і дотримуються викладених в ньому принципів та ідей.
Другим важливим проектом є «Відкрита кредитна спілка» — інформаційний проект, спрямований на публічне розкриття інформації про фінансовий стан кредитних спілок серед членів кредитних спілок й осіб, які планують розпочати співпрацю з кредитними спілками. До Проекту можуть приєднатися будь-які кредитні спілки, незалежно від членства в тій чи іншій асоціації. Сьогодні учасниками проекту є 50 кредитних спілок. Інформація розкривається на щоквартальній основі з використанням корпоративних інтернет-ресурсів та засобів масової інформації.
З 1 вересня 2008 року розпочала роботу «Гаряча» телефонна лінія Програми захисту вкладів. За безкоштовним телефонним номером 8-800-309-15-10 вкладники кредитних спілок-учасників Програми захисту вкладів, а також будь-які інші зацікавлені особи можуть отримати інформацію про таке: які права та обов’язки має член кредитної спілки відповідно до законодавства; які основні ознаки фінансово стабільної кредитної спілки; який порядок проведення загальних зборів членів кредитної спілки та розкриття інформації про діяльність її органів управління та фінансовий стан; чи є кредитна спілка учасником Програми захисту вкладів і які наслідки участі кредитної спілки в Програмі захисту вкладів; які кредитні спілки-учасники Програми захисту вкладів здійснюють страхування вкладів; що таке проект «Відкрита кредитна спілка» й хто є її учасником тощо.
Ще одним системним проектом ВАКС/ПЗВ є проект «Фінансова просвіта». Цей проект спрямований на проведення спеціальних тренінгів й освітніх заходів з метою підвищення рівня загальної економічної грамотності членів кредитних спілок та їхньої обізнаності з ключовими правовими та фінансовими аспектами діяльності кредитних спілок. Проект реалізується в співпраці із зацікавленими місцевими асоціаціями кредитних спілок. На даний момент уже сформована розгалужена мережа спеціально підготовлених тренерів та підготовлена вся необхідна методологічна база.


Важливою сферою діяльності системи ВАКС і ПЗВ є PR й інформаційно-просвітницька діяльність. Об’єднання реалізують завдання в цій сфері через свої корпоративні інтернет-сторінки, спеціалізоване видання «Вісник кредитної кооперації», рубрику «Кредитна кооперація» в фінансово-економічному тижневику «Україна Business ревю», що є офіційним виданням Держфінпослуг, щомісячний випуск інформаційного листка для членів кредитних спілок «Моя кредитівка», постійний контент-аналіз публікацій в центральних засобах масової інформації та підготовку за його результатами щотижневих  тематичних оглядів, систематичну взаємодію із журналістами ключових ділових видань та телеканалів. ВАКС та ПЗВ активно протидіють «чорному піару» проти кредитних спілок, який протягом останніх років активно здійснює банківське лобі, так звані «антиколектори» та недобросовісні журналісти.Однією з найважливіших сфер діяльності системи ВАКС та ПЗВ є міжнародна співпраця, основним завданням якої є інтеграція об’єднань кредитних спілок у світову кредитно-кооперативну спільноту; вивчення та запровадження в діяльності кредитного руху України міжнародних кооперативних принципів і найкращої світової практики відповідно до рекомендацій WOCCU, поетапна адаптація українського законодавства в сфері регулювання діяльності кредитних спілок до законодавства Європейського Союзу. ВАКС та ПЗВ активно співпрацюють з такими іноземними партнерами та міжнародними організаціями, як   Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU), Українська світова кооперативна рада, Канадська кооперативна асоціація (ССА), Українська кооперативна рада Канади, Асоціація кооперативних банків Німеччини «Райффайзенсоюз», Крайова Кооперативна Ощадно-Кредитна Каса (KSKOK) (Польща), Центральна кредитна спілка системи кредитних спілок Литви, Мікрофінансовий центр для Центральної, Східної Європи та СНД (Польща). Також налагоджена взаємодія з професійними об’єднаннями кредитних спілок Великобританії, Ірландії, Румунії, Угорщини, Росії, Азейбарджану, Киргизстану, Молдови і Білорусії. ВАКС та ПЗВ в якості спостерігачів беруть участь у роботі Європейського клубу рухів кредитних спілок-членів ЄС, що функціонує на базі спільного представницького офісу у Брюсселі. Крім того, ПЗВ є учасникам Світової мережі регуляторів кредитних спілок (ICURN), що діє під егідою Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU). Протягом останніх років ПЗВ розвиває співпрацю по реалізації спільних фінансових проектів із міжнародним кредитним кооперативом «Ойкокредит» (Нідерланди), міжнародним холдингом «Wolksbank International» (знаходиться у спільній власності центральних банків систем кооперативних банків Австрії, Німеччини та Франції),  міжнародної макрофінансової корпорації «Симбіотикс» (Швейцарія). ПЗВ разом із страховою компанією «TUW SKOK» (належить системі кредитних спілок Польщі) є співвласником страхової компанії «Українська страхова компанія кредитних спілок»
Важливим стратегічними партнерами ВАКС та ПЗВ є Проект Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA) та Канадської Кооперативної Асоціації «Програма зміцнення кредитних спілок в Україні» та Проект Німецької Кооперативної Асоціації Райффайзен (DGRV) і Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GTZ) «Підтримка фінансової діяльності на селі».
Крім того, з метою запровадження кращої світової практики в побудові системи стабілізації кредитних спілок і гарантування вкладів членів кредитних спілок при ПЗВ утворено спеціальний міжнародний Дорадчий комітет. Сьогодні членами Дорадчого комітету Програми захисту вкладів є: Боббі Маквей, член Ради директорів Централі кредитних спілок Канади, у минулому — президент Всесвітньої ради кредитних спілок; Гжегож Бєрецький, Президент Каси Крайової (Польща), заступник Голови Ради директорів Всесвітньої ради кредитних спілок; Енді Поправа, президент і головний виконавчий директор Корпорації страхування депозитів провінції Онтаріо (Канада), голова виконавчого комітету Світової мережі регуляторів кредитних спілок; Роджер Маршал, голова відділу нагляду за кредитними спілками Комісії нагляду за фінансовими ринками Великобританії; Пол Армбрустер, начальник відділу міжнародних зв’язків і розвитку Асоціації кооперативних банків Німеччини «Райффайзенсоюз»; Отто Боднар, виконавчий директор стабілізаційної установи OTIVA (Угорщина), Богдан Козій, генеральний директор Канадської програми зміцнення кредитних спілок в Україні, Кеннет Сміт, директор програм ICDI/VOCA (США); Сігітас Бубніс, голова правління Центральної кредитної спілки Литви, президент всесвітнього об’єднання кредитних спілок Proxfin.Говорячи про пріоритети діяльності ВАКС/ПЗВ у 2010 році, можна в першу чергу виділити такі напрями діяльності, як проведення з врахуванням наслідків та уроків фінансової кризи необхідної законодавчої і регуляторної реформи, утворення загальнодержавної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок, забезпечення доступу кредитних спілок до зовнішніх джерел рефінансування з метою підтримання їх ліквідності та фінансового оздоровлення, поступового запровадження поряд із державним регулювання і наглядом реального саморегулювання з боку ринку кредитних спілок, формування сприятливих умов для розвитку фінансової інфраструктури кредитних спілок в особі об’єднаних кредитних спілок та кооперативних банків. Однак, при цьому, загальним лейтмотивом всієї діяльності Системи має стати настанова, визначена рішенням Правління ВАКС 5 лютого цього року: «У діяльності кредитних спілок має бути забезпечене безумовне та повне дотримання міжнародних кооперативних принципів та принципів соціальної відповідальності, зокрема, у питаннях управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації, визначення ринкової політики та умов надання фінансових послуг, взаємозв’язків з громадою, належність до якої визначена в якості ознаки членства кредитної спілки тощо. При цьому, має бути проведене очищення ринку кредитних спілок від псевдокооперативних структур, які, працюючи у організаційно-правовій формі кредитної спілки, є насправді непрозорими приватними бізнес-проектами, які часто реалізують сумнівні фінансові схеми та проводять діяльність, несумісну із статусом неприбуткової кооперативної організації». Впевнені, що 2010 рік стане переломним у подальшому розвитку української кредитної кооперації, духовно оновленої, фінансово стабільної та ринково ефективної.


Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Л. Савельєва